Domov >

Socialna vključenost

Predstavitev

PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI

URI - Soča je bil izbran na javnem razpisu kot izvajalec programa socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki ga bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Program socialne vključenosti se izvaja na URI - Soča, v Mariboru, na Čufarjevi 5, in poteka dnevno od 7.30 do 15.30 ure.

Ciljno skupino predstavljajo invalidi/uporabniki, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, so nezaposleni in imajo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov veljavno odločbo o nezaposljivosti ali so invalidi 1. kategorije v skladu z določili ZPIZ brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu in osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene programe.

Vključitev v program je prostovoljna. Pravice in obveznosti izhajajo iz medsebojnega dogovora uporabnika in izvajalca o vključitvi v program socialne vključenosti, uporabnik pa je pripravljen v programu sodelovati najmanj 6 ur dnevno.

Cilji programa so podpora, ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (na področju delovnih vsebin) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

Cilji na področju podpore, ohranjanja in razvijanja delovnih sposobnosti invalidov so:

 • Ohranjanje, vzdrževanje in razvijanje delovnih spretnosti, navad in veščin;
 • Razvoj delovnih potencialov in tako možnost ponovne preučitve ocene zaposljivosti;
 • Ohranjanje psihofizične delovne vzdržljivosti;
 • Učinkovito sodelovanje v delovni skupini;
 • Oblikovanje delovne osebnosti;
 • Razvijanje ročnih spretnosti;
 • Izboljšana komunikacija;
 • Pridobivanje delovnih navad in spretnosti;
 • Ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti;
 • Izvajanje ustvarjalnih in prostočasnih dejavnosti;
 • Širjenje in utrjevanje socialne mreže;
 • Dvig samozavesti, izboljšana samopodoba;
 • Kontinuirana psihosocialna podpora uporabnikom;
 • Razvijanje sposobnosti ohranjanja delovnega mesta;
 • Tesno sodelovanje z institucijami v lokalnem okolju s ciljem oblikovanja primernih prilagojenih programov za vključitev invalidov na trg dela;
 • Možnost družbene participacije invalidov;
 • Pridobivanje novih življenjskih izkušenj invalidov;
 • Prepoznavanje in razvijanje interesov in potencialov invalidov;
 • Sodelovanje pri sprejemanju skupinskih pravil invalidov;
 • Soodločanje pri delu ter sprejemanje soodgovornosti za delo skupine kot celote;
 • zagotoviti strokovno pomoč ter nujne materialne vire za ohranitev človeškega dostojanstva.

Cilji programa na področju vzpodbujanja socialne vključenosti invalidov ter na področju socialnih vsebin so:

 • Vzdrževanje nivoja vključevanja v socialno okolje in posledično preprečevanje izključenosti;
 • Ohranjanje, razvijanje in širjenje socialne mreže posameznika;
 • Preventivno ozaveščanje o zdravju posameznika;
 • Psihosocialna podpora invalidom;
 • Opolnomočenje ter razvoj in dvig socialne kompetenčnosti;
 • Razvijanje sposobnosti za samostojno življenje;
 • Pomoč pri posredovanju in urejanju v socialnih interakcijah v mikro in makro okolju;
 • Dvig samozavesti, izboljšana samopodoba;
 • Kontinuirana psihosocialna podpora uporabnikom;
 • Krepitev vključevanja uporabnikov v aktivno reševanje osebnih stisk in težav ter sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti;
 • Možnost soočenja in reševanja lastnih težav;
 • Razvijati sposobnosti za samostojno življenje;
 • Informirati in osveščati javnost in širšo družbo o problematiki socialnega vključevanja invalidov v družbi.

Vsebina programa je razdeljena na delovno okupacijo, psihosocialne vsebine, prostočasne aktivnosti in povezovanje z različnimi institucijami v širšem lokalnem in regijskem okolju.

Metode dela temeljijo na:

 • Individualnem delu,
 • Skupinskem delu,
 • Krepitvi moči,
 • Svetovanju,
 • Motiviranju,
 • Multidisciplinarni obravnavi.
vrh strani