Domov >

CPR

PROGRAMI OBRAVNAV

Opredelitev pravic  procesa kompleksne rehabilitacije, ki vključuje  storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, se v razvitih državah in tudi v Sloveniji praviloma zagotavlja iz treh  virov:

1.  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Zavod za zaposlovanje RS)  na osnovi določil Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 16/2007-UPB2, 14/2009 Odl.US: U-I-36/06-18, 84/2011 Odl.US: U-I-245/10-13, U-I-181/10-6, Up-1002/10-7, 87/2011, 96/2012-ZPIZ-2);

2. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A);

3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)  na osnovi določil Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS, št. 109/2006-UPB4, 112/2006 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG, 91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I-40/09-15, 38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ, 94/2010-ZIU, 84/2011 Odl.US: U-I-245/10-13, U-I-181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl.US: U-I-287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2).

Download

vrh strani